Sandra matkarada
baltisuvi.ee

Sandra matkarada

Kopeeri jagamislink
4.7 (14 hinnangut)
Veelikse, 86102 Pärnu maakond, Eesti

Park

24h
RMK loodus- ja metsamajade broneerimistingimused
1. Broneerimistingimused
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) järgib loodus- ja metsamajade broneerimisel
ja broneeringute tühistamisel järgmisi tingimusi:
Müügieelne arve tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
Klient peab alati broneeringu tühistama, kui ta otsustab loodus- või metsamaja mitte kasutada.
Kui klient ei ole tasunud arvet maksetähtajaks, siis on RMK-l õigus broneering tühistada.
2. Broneerimine ja maksmine
RMK loodus- ja metsamajasid saab broneerida on-line keskkonnas www.nordicrent.ee
 [...]RMK loodus- ja metsamajade broneerimistingimused
1. Broneerimistingimused
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) järgib loodus- ja metsamajade broneerimisel
ja broneeringute tühistamisel järgmisi tingimusi:
Müügieelne arve tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
Klient peab alati broneeringu tühistama, kui ta otsustab loodus- või metsamaja mitte kasutada.
Kui klient ei ole tasunud arvet maksetähtajaks, siis on RMK-l õigus broneering tühistada.
2. Broneerimine ja maksmine
RMK loodus- ja metsamajasid saab broneerida on-line keskkonnas www.nordicrent.ee või tööpäeviti ajavahemikul E-R 9.00-16.00 telefonil 676 7532, samuti e-posti aadressil puhkus@rmk.ee
Alla 18-aastased isikud saavad loodus-ja metsamaja broneerida ja kasutada ainult koos täiskasvanuga.
Iga loodus- ja metsamaja jaoks on kehtestatud samaaegseks kasutuseks kasutajate
piirarv, mis on ära toodud RMK koduleheküljel loodus- ja metsamaja kirjelduse
juures. Kasutajate arvu hulka ei arvata 1-3 aasta vanuseid lapsi.
Loodus- ja metsamajale on võimalik teha eelbroneering kuni seitsmeks päevaks.
Seitsme päeva jooksul eelbroneeringu tegemisest tuleb see kirjalikult kinnitada,
vastasel korral muutub broneering kehtetuks. Kui klient soovib loodusmaja rendi
raames kasutada lisateenuseid (loodusprogramm, -matk, transport jms), siis teeb RMK
kliendile vastava pakkumise.
Peale broneeringu tegemist või eelbroneeringu kinnitamist saab klient müügieelse
arve kogu summa tasumiseks.
Kui broneering tehakse varem kui 21 päeva enne teenuse kasutamist, siis saab klient
ühe müügieelse arve kogu summa peale, mis peab olema tasutud 14 päeva jooksul
peale broneeringu tegemist.
Kui broneering tehakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, siis saab klient ühe müügieelse arve kogu summa kohta, mis tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks. Peale müügieelse arve summa laekumist ja teenuse kasutamist väljastatakse kliendile soovi korral broneeringu kinnituseks tavaline arve.
Koos müügieelse arvega saab klient informatsiooni loodusmaja/metsamaja hooldaja
kontaktandmete ja loodusmaja/metsamaja võtmete saamise kohta. Klient lepib ise
hooldajaga kokku saabumise ja lahkumise kellaaja.
RMK-l on õigus muuta kehtivaid hindasid.
3. Tühistamine ja muutmine
On-line keskkonnas tehtud loodus- või metsamaja broneeringut saab tühistada tööpäeviti E-R e-posti aadressil broneering@nordicrent.ee
Telefoni ja e-posti teel tehtud loodus – või metsamaja broneeringut saab tühistada tööpäeviti E-R 9.00-16.00 telefonil 676 7532 või e-posti aadressil puhkus@rmk.ee
Tühistamise kuupäev on päev, millal RMK saab informatsiooni broneeringu
tühistamise kohta. Kui klient tõendab, et tühistamine on saadetud piisava ajavaruga, et see jõuaks kohale kavatsetud ajal, siis aktsepteerib RMK tühistamist, isegi kui see
jõuab kohale hiljem või ei jõua üldse kohale.
Kui loodus- või metsamaja broneering tühistatakse 14 või enam päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks vähendatuna teenustasu (2 EUR) võrra.
Kui broneering tühistatakse vähem kui 13 päeva, kuid kuni 73 tundi enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile kogusumma vähendatuna 25% võrra.
Kui broneering tühistatakse vähem kui 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis kliendile raha ei tagastata.
Kui broneering tühistatakse enne teenuse kasutamise algust kliendi või temale
lähedase inimese haigestumise, õnnetusjuhtumisse sattumise või surma tõttu, siis on
kliendil õigus kogu makstud raha tagasi saada.
Eelnimetatud juhul on klient kohustatud broneeringu tühistamisest viivitamatult
teatama RMK külastuskorraldusosakonnale. Hiljemalt kahe nädala jooksul tuleb esitada broneeringu tühistamise põhjuse kohta tõend (arstilt, politseist vms) ja saata see aadressile RMK külastuskorraldusosakond, Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond. Kui broneering tühistatakse teenuse kasutamise ajal ülalloetletud põhjustel, siis kliendile raha ei tagastata.
Kui klient soovib muuta teenuse kasutamise aega või kohta, siis seda arvestatakse kui
eelmise broneeringu tühistamist ja uue broneeringu tegemist.
4. RMK õigus tühistada broneering
Vääramatu jõu (loodusõnnetused, metsade kõrge tuleoht, streigid vms) tõttu on RMKl
õigus tühistada broneering , sellisel juhul peab RMK teavitama klienti nii kiiresti kui
võimalik. Kliendil on sellisel juhul õigus kogu makstud raha tagasi saada. Kliendile
tekkinud muid võimalikke kulusid ei kompenseerita.
5. Võtme tagastamine
Vähemalt päev enne broneeringu saabumist tuleb kliendil ühendust võtta maja hooldajaga, kelle kontaktnumbri saab klient koos broneeringut kinnitava kirjaga. Klient tagastab võtmed vastavalt maja hooldajalt saadud juhistele.
6. Maja kasutamine
Klient (broneeringu tegija) kindlustab, et temaga koos maja kasutavad külastajad peaksid kinni maja kasutamise reeglitest, mida maja üleandmisel on talle tutvustatud. Klient (broneeringu tegija) kindlustab, et RMK loodus- ja metsamajades kehtib üldtunnustatud öörahu aeg kella 23.00-st õhtul kuni 6.00-ni hommikul. Klient (broneeringu tegija) vastutab, et öörahu nõuet järgiksid ka kõik majas viibivad külastajad.
6.1. Metsamaja kasutamine
Klientide arvestuslik saabumise aeg metsamajja on kell 14.00, lahkumise arvestuslik
aeg on kell 12.00.
Metsamaja varustus on elementaarne – pink, laud, kolle. Magamis- ja muu vajalik
varustus peab külastajal endal kaasas olema. Metsamaja kasutaja vastutab selle eest,
et tema lahkudes jääb korda metsamaja ja metsamaja varustus.
6.2 Loodusmaja kasutamine
Klientide arvestuslik saabumise aeg loodusmajja on kell 16.00, lahkumise arvestuslik
aeg on kell 12.00.
Loodusmaja kasutaja vastutab selle eest, et tema lahkudes jäävad korda loodusmaja
ruumid ning inventar.
7. Kahjude korvamine
7.1. Klient peab hüvitama RMK-le kahju, mis ta on tekitanud seoses loodus- või
metsamaja mitteheaperemeheliku või kuritahtliku kasutamisega.
7.2. Klient kohustub tasuma RMK nõudel leppetrahvi metsamaja kahekordse
kasutustasu ulatuses juhul, kui metsamaja tegelik kasutajate arv ületab metsamajale
kehtestatud kasutajate piirarvu.
7.3 . Klient kohustub tasuma RMK nõudel leppetrahvi 130 EUR ulatuses juhul, kui
loodusmaja tegelik kasutajate arv ületab loodusmajale kehtestatud kasutajate piirarvu.
8. Kaebused
Kõik kaebused tuleb esitada probleemi tekkides koheselt loodus- või metsamaja
hooldajale. Kui probleemile ei leita kohapeal rahuldavat lahendust, tuleb kaebus saata
ühe nädala jooksul peale teenuse kasutamist aadressile puhkus@rmk.ee
9. Vaidluste lahendamine
Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimistel kokkuleppele
mittejõudmisel lahendatakse vaidlused seaduses ette nähtud korras.
10. Muud märkused
RMK ei ole kohustatud kompenseerima kliendile kahjusid või kulusid, mis on
tekitatud looduslikest tingimustest nagu nt sääsed, hiired või ootamatud
ilmamuutused.
11. Kliendiandmete kasutamine ja kaitse
RMK töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ning vastavalt kehtestatud RMK isikuandmete kaitse üldtingimustele.
loodusegakoos.ee